2000 Manufacturers Riders Results

Yamaha OWK6(YZR500)
2st/V4
Honda NV4A(NSR500)
2st/V4
Honda(NSR500V)
2st/V2
Suzuki XRB0(RGV-Γ)
2st/V4
Aprilia(RSW-2 500)
2st/V2
TSR AC50M-honda
2st/V2
Modenas(KR3)
2st/V3
Paton
2st/V4

BSL
2st/V3